فارغ التحصیلان کلینیکال انکولوژی جرجانی


 نام و نام خانوادگی

شماره نظام پزشکی

سال شروع دستیاری

سال خاتمه دستیاری

مرحوم دکتر سید حسین مرتضوی

؟

؟

؟

دکتر بهروز شهراد

؟

؟

؟

دکترعبدالله فضل علیزاده

؟

؟

؟

دکتر خسرو مجیر شیبانی

۱۵۲۶۷

۱۳۵۳

۱۳۵۸

دکتر اسدالله علیدوستی

؟

۱۳۵۲

۱۳۵۷

دکترمرتضی طباطبایی فر

۴۱۲۹۱

۱۳۷۷

۱۳۸۱

دکتر پیام آزاده

۶۳۰۹۸

۱۳۷۸

۱۳۸۱

دکتراحمدعامری

۵۵۲۶۵

۱۳۷۸

۱۳۸۱

دکتر ربابه انبیایی

۷۲۶۳۹

؟

؟

دکتر فرناز تسلیمی

۸۶۳۳۳

؟

؟

دکترعلی قنبری مطلق

۷۶۲۳۰

؟

؟

دکترعلی یعقوبی جویباری

۹۶۹۶۲

؟

؟

دکتر بهار معینی

۸۴۳۰۱

؟

؟

دکتر کامبیز نوین

۱۱۱۸۰۷

۱۳۸۹

۱۳۹۲

دکتر احمد رضازاده مافی

۷۹۰۱۸

؟

؟

بله 🙂
Browse...

حداکثر سایز 10 MB

Browse...

حداکثر سایز 10 MB

Please wait...
       خیر 🙁

شما نیز فارغ التحصیل جرجانی هستید؟