کموتراپی اینداکشن با رژیم داسی تاکسل+سیس پلاتین+S1 به صورت هفتگی برای کانسرهای اسکواموس پیشرفته سر و گردن…

4172211771

هدف این مطالعه فاز ۲ که مقاله آن اخیراً در ژورنال BMC Cancer به چاپ رسیده است،ارزیابی میزان تأثیر و قابل تحمل بودن رژیم هفتگی TPS(داسی تاکسل + سیس پلاتین + S1) به عنوان کموتراپی اینداکشن در بیماران مبتلا به SCC پیشرفته سروگردن می باشد.

روش انجام مطالعه:

۳۵ بیمار مبتلا به کانسر پیشرفته سروگردن که قبلاً درمانی دریافت نکرده بودند وارد مطالعه شدند.از این میان ۷ بیمار stage 3 و ۲۸ بیمار Stage 4 بودند.کموتراپی اینداکشن به صورت داسی تاکسل ۳۰ میلی گرم/مترمربع روز ۱ و ۸ ، سیس پلاتین ۶۰ میلی گرم/مترمربع روز ۱ و داروی S1=70 میلی گرم/مترمربع روزهای ۱ تا ۱۴ به بیماران داده شد و این رژیم هر ۲۱ روز تکرار شد.پس از سه کورس کموتراپی اینداکشن بیماران تحت درمان کمورادیاسیون همزمان قرار گرفتند.

نتایج:

ازبین ۳۵ بیمار تعداد ۳۰ نفر از آنها توانستند درمان اینداکشن را به اتمام برسانند.میزان پاسخ به اینداکشن کموتراپی به این قرار بود: پاسخ کامل ۲۵٫۷% و کل پاسخ(ORR=85.7%). توکسیسیته Grade 3-4 شامل نوتروپنی ۲۸٫۵% ، تب نوتروپنیک ۸٫۵% و اسهال ۱۷٫۱% گزارش شده است.پس از اتمام کمورادیاسیون همزمان میزان پاسخ کامل ۶۲٫۸% و پاسخ نسبی ۲۲٫۸% بوده است.سوروایوال ۲ ساله  بدون پیشرفت و کلی به ترتیب ۷۳٫۲% و ۷۹٫۳% گزارش شد.

نویسنده مقاله چنین نتیجه گیری می کند که رژیم کموتراپی هفتگی TPS قابل تحمل و با عوارض میلوساپرشن اندک بوده و می تواند به عنوان یک رژیم سرپایی در بیماران کانسر سروگردن پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد.

برای دریافت مقاله کامل اینجا را کلیک کنید…