دوسی‌تاکسل

taxol

دوسی‌تاکسل هر دو هفته قابل تحمل تراز دوسی‌تاکسل هر سه هفته در درمان کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون می‌باشد .

در روش استاندارد داروی دوسی‌تاکسل در درمان کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون، هر سه هفته تجویز می‌شود. با هدف مقایسه efficacy     & safety     روش تزریق هر دو هفته با روش استاندارد در یک مطالعه‌ی راندومایز چند مرکزی فاز سه مقایسه شد.

در این مطالعه، بیماران کانسر پروستات در مرحله‌ی پیش‌رفته (متاستاتیک،PSA      بالاتر از   ng/mL      ۱۰ ، با ۰-۲ PS:    ) که قبلاً کموتراپی نشده   بودند (به جز استراموستین) و castration     جراحی یا دارویی برای‌‌شان انجام شده بود به مطالعه وارد شدند. زمان مطالعه از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ بود.

روش تجویز:

گروه استاندارد: دوسی تاکسل mg/m2     ۷۵ به صورت تزریق وریدی در روز ۱ هر سه هفته

گروه ترایال: دوسی تاکسلmg/m2      ۵۰ به صورت تزریق وریدی در روز ۱۵ و ۱ هر چهار هفته

به همه بیماران دو گروه، روزانه ۱۰ میلی‌گرم پردنیزولون خوراکی نیز داده شد.

هدف: مدت زمان تا شکست درمان (TTTF    )

در این مطالعه دیده شد که عوارض گرید ۳ و ۴ در گروه ترایال ( رژیم هر دو هفته) کم‌تر بوده و این رژیم بهتر تحمل می‌شود.

 

گروه اس

تاندارد

گروه ترایال

 

تعداد بیمار راندومیز شده

۱۸۴

۱۷۷

تعداد بیمار آنالیزشده

۱۷۷

۱۷۰

TTTF

    ۴•۹ months, 4•۵—۵•۴

    ۵•۶ months, 95% CI 5•۰—۶•۲

p=0•۰۱۴

neutropenia

    ۹۳ [۵۳%]

    ۶۱ [۳۶%]

leucopenia

۵۱ [۲۹%]

    ۲۲ [۱۳%]

febrile neutropenia

۲۵ [۱۴%]

six [4%]

Neutropenic infections

۴۳ [۲۴%]

    ۱۱ [۶%]

p=0•۰۰۲