بخش بستری


بخش بستری از سال ۱۳۵۶ با ۳۲ تخت بستری ، اتاق ید درمانی و اتاق درمان داخل حفرهای در بیمارستان جرجانی راه اندازی شد و برای انجام شیمی درمانی و بستری بیمارانی که نیاز به بستری در حین رادیوتراپی دارند تجهیز شده بود. این بخش کار خود را با سرپرستاری فرانسوی الاصل به  خانم نیکل بخیرنیا (نیکل ماری دووال ون) آغاز کرد که با توجه به خصوصیات و سجایای اخلاقی بی نظیرشان تحولی در نحوه مراقبت از بیماران سرطانی در این بخش بوجود آورد و سر پرستاران بعدی ( خانمها اکبرف، ارجمند، همدانی) که نزد ایشان آموزش دیده بودند هر یک در هدایت این بخش در مسیر صحیح و با هدف ارائه خدمات بهتر تلاش کردند. در سال ۱۳۸۲ با انتقال بخش رادیوتراپی انکولوژی جرجانی به بیمارستان امام حسین(ع) این بخش در طبقه اول ساختمان جدید مرکز رادیوتراپی انکولوژی جرجانی قرار گرفت که شامل دو بخش مجزا مردان و زنان مجموعا با حدود ۴۰ تخت، اتاق درمان داخل حفره ای و چهار تخت بستری برای ید درمانی می باشد. ضریب اشغال تخت در این بخش بیش از ۹۰ درصد می باشد.