خبرهای ESMO 2012


اضافه کردن Erlotinib به Sorafinib برای درمان هپاتوسلولار کارسینوم پیشرفته تاثیری ندارد

(Abstract LBA2)

نوع مطالعه

فازIII

نام مختصر

SEARCH

معیار ورود

HCC پیشرفته

گروه تجربی

Sorafinib 400 mg BID + Erlotinib 150 mg Daily

گروه کنترل

Sorafinib 400 mg + Plasebo

تعداد بیمار

۷۲۰

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

Erlotinib در مطالعات فاز II تاثیر قابل قبولی بر HCC داشته است و در مطالعات پره کلینیکال با Sorafinib اثرات سینرژیستی داشته است

هدف اولیه

Median survival (MS)

اهداف ثانویه

Time To Progression(TTP), Overall Response Rate (ORR), Disease Control Rate(DCR),

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

۹٫۵ Vs 8.5 ms P=0.204

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

(۳٫۲ Vs 4 ms p=0.91 for TTP), (7% Vs 4% P=0.05 for ORR better in Combination),

(۴۴% Vs 53% P=0.0104 for DCR better in monotherapy)

عوارض شایع

اسهال و راش

نتیجه عوارض

در گروه ترکیبی شایع تر است

نتیجه گیری مقاله

Sorafinib همچنان درمان انتخابی برای HCC پیشرفته می باشد

توضیحات

 

اضافه کردن Ifosfamide بهDoxorubicine در درمان سارکوم بافت نرم تاثیری بر بقاء ندارد

(Abstract LBA7)

نوع مطالعه

فاز III

نام مختصر

توسط EROTC انجام شده است

معیار ورود

سارکوم درجه II و III متاستاتیک و یا پیشرفته غیر متاستاتیک، ۱۸ تا ۶۵ سال، دارای بیماری قابل اندازه گیری

گروه تجربی

Doxorubicine(75 mg/m2 Bolus or 72 hs infusion) + Ifosfamide (10g/m2 over 4 days)with GCSF q3Ws for 6 cycles

گروه کنترل

Doxorubicine(75 mg/m2 Bolus or 72 hs infusion) q3Ws for 6 cycles

تعداد بیمار

۴۵۵

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

هدف اولیه

Median Overall Survival(MOS)

اهداف ثانویه

Median progression Free Survival(MPFS), Overall Response Rate(ORR), Toxicity

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

۱۴٫۳ ms Vs 12.8 ms P=0.076

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

۷٫۴ Vs 4.6 ms for MPFS, 26.5% Vs 13.6% for ORR,

عوارض شایع

Neutopenic Fever, leucopenia, anemia,m thrombocytopenia

نتیجه عوارض

همگی در گروه ترکیبی بیشتر بود

نتیجه گیری مقاله

درمان ترکیبی برتری به درمان تک دارویی از نظر بقاء ندارد

توضیحات

با توجه به اینکه بسیاری از این بیماران علامت دار هستند و پاسخ به درمان می تواند تا حد زیادی در تسکین این بیماران مفید باشد .به نظر در بیمارانی که نیاز به پاسخ بهتر دارند درمان ترکیبی انتخاب بهتری باشد

Crizotinib استاندارد جدید برای خط دوم در درمان NSCLC با ALK+ (Abstract LBA-PR)

نوع مطالعه

فاز III

نام مختصر

PROFILE 1007

معیار ورود

NSCLC با ALK+ که بر روی خط اول شیمی درمانی پیشرفت کرده است

گروه تجربی

Crizotinib

گروه کنترل

Docetaxel or Pemetrexed

تعداد بیمار

۳۴۷

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

هدف اولیه

Median Progression Free Survival(MPFS)

اهداف ثانویه

Response Rate(RR), Symptom control, Quality Of Life(QOL), MedianOS

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

۷٫۷ Vs 3 ms P<0.0001

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

(۶۵% Vs 25% P<0.0001 for RR), (20.3 Vs 22.8 for MOS),

QOL better in Experimental arm

عوارض شایع

هپاتوکسیسیتی، اختلال گذرای بینایی، هیپوگنادیسم، برادی کاردی،

نتیجه عوارض

۶۰% اختلال گذرای بینایی داشتند، ۱۶% هپاتوکسیسیتی درجه ۳ و۴

نتیجه گیری مقاله

استاندارد جدید برای خط دوم درمان NSCLC با ALK+

توضیحات

۸۶% بیماران پس از پیشرفت تحت درمان با Crizotinib قرار گرفته اند لذا ممکن است که نتایج بقاء تفاوت معنی داری پیدا نکند هر چند در حال حاضر کامل نشده است( تنها ۴۰% مرگ قابل انتظار برای این مطالعه رخ داده است).

مطالعه توسط شرکت Pfizer حمایت شده است

مطالعه فاز سوم دیگری برای خط اول در حال انجام است(PROFILE 1014)