گاید لاین ASCO برای پیگیری بیماران مبتلا به کانسر پستان


 

در این گاید لاین که در شماره اخیر  (۲۰۱۲, JCO. November)     به چاپ رسیده است همچنان تأکید بر عدم استفاده از تومور مارکر برای پیگیری بیماران می باشد و همچنین در صورتی که بیمار علامتی نداشته باشد کاندید انجام گرافی سینه، آزمایش شمارش سلولی، سونوگرافی شکم و لگن نمی باشد. برای این بیماران معاینه هر ۳ تا ۶ ماه در سه سال اول و هر ۶ تا ۱۲ ماه در سال سوم و چهارم و به طور سالانه بعد از آن و همچنین ماموگرافی یک سال پس از درمان و نه کمتر از شش ماه و پس از آن به طور سالانه توصیه شده است.

در صورتی که مقاله کامل را می خواهید به این آدرس aham47@yahoo.com ایمیل کنید.