Tratuzumab زیر جلدی می تواند جایگزین Tratuzumab وریدی شود!


 

در این مطالعه ۵۹۶ بیمار مبتلا به سرطان پستان در دو گروه تحت درمان نئوآدجوانت با شیمی درمانی به همراه Tratuzumab زیرجلدی و یا Tratuzumab وریدی قرار گرفتند. هدف اولیه مطالعه میزان پاسخ پاتولوژیک در بیماران بود.

 شیمی درمانی شامل دوسی تاکسل (۷۵mg/m2) هر سه هفته برای ۴ دوره و به دنبال آن ۴ دوره CEF در هر دو گروه یکسان بوده است. در گروه زیرجلدی Tratuzumab با دوز ثابت ۶۰۰ میلی گرم هر سه هفته و در گروه وریدی Tratuzumab با دوز اولیه ۸mg/kg و بدنبال آن ۶mg/kg هر سه هفته تجویز شده بود و پس از انجام جراحی در هر دو گروه Tratuzumab مطابق با پروتکل قبل از جراحی تا یک سال ادامه داشته است.

 با پی گیری متوسط ۲۴ ماهه میزان پاسخ کامل پاتولوژیک در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت( ۴۵٫۴% در گروه زیر جلدی و ۴۰٫۷% در گروه وریدی).

 عوارض درمان از هر درجه ای در دو گروه یکسان ولیکن عوارض شدید در گروه زیر جلدی بیشتر بود وعمدتا مربوط به عفونت میکروبی و انگلی بود که این عفونت ها ربطی به محل تزریق نداشت.سه بیمار در گروه زیرجلدی و یک بیمار در گروه وریدی طی دوره نئوآدجوانت فوت کردند که ۲ مورد در گروه زیر جلدی مربوط به درمان بود.

 با توجه به اینکه تجویز وریدی Tratuzumab به مدت یک سال به عنوان درمان آدجوانت برای بیمار هزینه بالا دارد و از نظر روحی برای بیمار خسته کننده می باشد این روش که قابل انجام در منزل می باشد می تواند جایگزین مناسبی برای Tratuzumab وریدی باشد این ترکیب جدید به گونه ای ساخته شده است که می توان در حجم بالا( ۵ میلی لیتر) به صورت زیر جلدی تزریق شود بدون اینکه برای بیمار ناراحتی ایجاد کند.

  این مطالعه توسط شرکت Roche که این ترکیب جدید از Tratuzumab را تولید کرده است مورد حمایت مالی بوده است.