پروتکل های شیمی درمانی


در این قسمت پروتکل های رایج کموتراپی به تفکیک انواع کانسرها برای همکاران محترم انکولوژیست فراهم شده که دوز و نحوه تجویز داروها با دقت و جزییات کامل براساس معتبرترین evidence های موجود دنیا تنطیم شده است.

برای دانلود پروتکل شیمی درمانی  مورد نظر روی نام آن کانسر و یا پروتکل مربوطه کلیک نمایید:

Anal Cancer:

۵FU-Mitomycin

Billiary tract Cancers:

Gemzar-cis-billiary

Bone Tumors:

EOI

(IE Salvage therapy)

Brain Tumors:

PVC

Breast Cancer:

 

Colorectal Cancer:

 

Esophageal & GE junction Cancer:

 

Germ Cell Tumors:

BEP

GU Cancers:

MVAC

Head & Neck Cancers:

TIP/TIC

DCF

NSCLC:

Docetaxel/Cisplatin

SCLC:

EP

Lymphoma:

Ovarian Cancer:

Paclitaxel/Carboplatin

Pancreatic Cancer:

Gemcitabine Monotherapy

Sarcoma:

Ifosfamide+Doxorubicin

Unknown Primary:

Paclitaxel & Carboplatin & Etoposide