Pembrolizumab راجع به سرطان مری وعده هایی داد!

CDR433428-750

مهار کننده ی PD-1 pembrolizumab بر اساس یافته های آزمایش KEYNOTE-028 که توسط Toshihiko Doi، پزشک بیمارستان مرکز سرطان ملی در chiba ژاپن، ارائه شد، در مورد بیماران سرطان مری PD-L1 پیشرفته وعده داد. فاز آزمایشی Ib شامل ۲۳ بیمار (با میانه ی سن ۶۵ سال) بود که بوسیله ی pembrolizumab 10mg/kg هر دو هفته برای ماکزیمم دو سال یا تا زمان پیشرفت بیماری درمان شدند. نرخ پاسخ عینی (ORR)[1]  ۴/۳۰% گزارش شد (۲۹% از میان ۱۷ بیمار سرطان squamous cell و ۴۰% از میان بیماران adenocarcinoma. نرخ بقاء بدون پیشرفت ۳۰٫۴% در ۶ ماه و ۷/۲۱% در ۱۲ ماه گزارش شد.

[۱] Objective Response Rate