SBRT به اندازه ی TACE در آمادگی بیماران مبتلا به HCC برای انجام پیوند موثر است.

ds00097_ ds00398_ ds00411_ ds00676_ my00349_im03635_d7_living_liver_transplantthu_jpg

SBRT به اندازه ی TACE در آمادگی بیماران مبتلا به HCC برای انجام پیوند موثر است.

استفاده از رادیوتراپی استریوتاکتیک بدن[۱] SBRT به اندازه ی[۲] TACE به عنوان پلی  برای پیوند کبد در بیماران hepatocellular carcinoma موثر می باشد.

بر اساس نتایج فاز ۲ یک مطاله که اخیرا در جامعه ی کلینیکال انکولوژی امریکا  [۳]ASCO که در سمپوزیوم سرطان های دستگاه گوارش ۱۹ تا ۲۱ ژانویه در در سانفرانسیسکو ارائه شد، استفاده از رادیوتراپی بدن استریوتاکتیک[۴] SBRT به اندازه ی TACE به عنوان درمان قبل از انجام پیوندکبد در بیماران hepatocellular carcinoma موثر بوده است.

Francis W. Nugent ارائه کننده ی مطالعه و پزشک بیمارستان و مرکز درمانی Lahey گفت:” SBRT در کنترل ضایعه ی درمان شده وقتی به عنوان یک پل ارتباط دهنده بیماران Childs-Pugh کلاس A/B تا پیوند کبد برابر با TACE ظاهر می شود.

بر اساس بیانات Nugent استاندارد جاری برای مراقبت از بیماران HCC پروسه های متعدد bridging  قبل از پیوند انجام میپذیرد. وی گفت: رایج ترین پروسه ی bridging در امریکا TACE می باشد.اگرچه این روش معایبی نیز دارد از جمله نیاز به امکانات بیمارستانی و نیزmorbidity  ماژور ۰٫۵% تا ۳% را به همراه دارد. دیگر استراتژی های bridging موجود می باشند اما نگرش استانداردی وجود ندارد.

استفاده از SBRT یه عنوان یک پل پیوند دهنده مزایای بالقوه ای برای بیماران دارد. SBRT به صورت سرپایی انجام می شود، شامل قطع تومور نمی شود و morbidity ماژور را کاهش می دهد. بنابراین در این مطالعه ی تک مرکزی Nugent و همکارانش SBRT و TACE را در بیماران hepatocellular که کاندید پیوند کبد هستند، مقایسه کردند.

در این مطالعه انتظار می رود ۶۰ بیمار وارد آن شوند و هدف اولیه زمان رسیدن به residual یا بیماری عود کننده می باشد. Nugent داده های ابتدایی برای ۳۰ بیمار را با معیار Milan Childs-Pugh برای Class A/B cirrhosis ارائه کرد. بیماران به صورت رندم برای SBRT یا TACE انتخاب شدند.

TACE به عنوان دو درمان یک ماه درمیان با استفاده از DEBDOX تجویز شده و بیماران بعد از هر نوبت درمان بستری شدند. SBRT با دز متوسط ۴۵Gy در ۵ جلسه با استفاده از fiducials تجویزشد.. پاسخ بیماران در دوماه و هر سه ماه تا پیوند کبد یا مرگ آن ها ارزیابی شد.

در زمان پیگیری هیچ کدام از بیماران اختصاص یافته به SBRT باقی مانده نداشتند در حالی که ۲۴% بیماران TACE بیماری باقیمانده داشتند. متوسط زمان ابتلا به بیماری برای بیماران اختصاص داده شده به TACE 83 روز پس از آخرین تاریخ درمان آن ها بود.

از ۵ بیمار اختصاص داده شده به SBRT که تحت پیوند قرار گرفته بودند ۲ نفر بیماری باقی مانده داشتند و برای ۶ بیمار اختصاص یافته به TACE سه نفر آن ها بیماری باقی مانده داشتند.

Nugent گفت:” واقعیت این است که اگر شما مداخله کنید و یک سال برای فرد طول بکشد تا یک کبد جدید پیدا کند، یا اینکه شما مداخله کنید و برای فرد ۳ ماه طول بکشد تا کبد پیدا کند، آنچه شما در پاتولژی می بینید می تواند کاملا متفاوت باشد و این ربطی به موثر بودن درمان ندارد.”

محققان همچنین کیفیت زندگی افراد را با دادن پرسشنامه در ابتدا، حین و دو هفته پس از درمان و نیز هر سه ماه تا پایان مطالعه ارزیابی کردند. اندازه گیری های کیفیت زندگی SBRT را در عملکرد ذهنی و فیزیکی موفق نشان دادند. Nugent گفت: تفاوت های اشاره شده به لحاظ آماری نمی توانند بر اساس شانس بوده یاشند اما اینکه به لحاظ کلینیکالی معنی دار باشند نامشخص است.

به صورت کلی،بررسی toxicity دو روش درمانی SBRT را موفق اعلام کرد و SBRT به خوبی تحمل شد. داده ها حاکی از آن هستند که بی اشتهایی، خستگی، تهوع و درد در روش TACE بیشتر بودند. یکی از بیماران تحت درمان با TACE یک حادثه ی ماژور داشت، ترومبوز ورید باب و انفارکتوس کبد؛ اگرچه بیمار هنوز قادر به انجام پیوند کبد بود.

[۱] stereotactic body radiation therapy

[۲] Transarterial chemoembolization

[۳] American Society of Clinical Oncology

[۴] stereotactic body radiation therapy