گایدلاین مشترک ASCO و SGO در باره درمان نیوادجوانت در کانسرتخمدان منتشر شد


جامعه ی امریکایی کلینیکال انکولوژی(ASCO) و جامعه ی انکولوژی زنان (SGO) بر اساس یک فعالیت مشترک، گایدلاین درمان کانسر تخمدان مبتنى بر شواهد را بین شیمی درمانی نیوادجوانت (NACT) یا جراحی اولیه در زنان دارای سرطان تخمدان مرحله IIIC و IV، ارائه دادند. گایدلاین در هشتم اگست ۲۰۱۶ انتشارات انکولوژی زنان و ژورنال کلینیکال انکولوژی به چاپ خواهد رسید.

متخصصان  زنان و انکولوژی  یک پنل چند رشته ای را برای ایجاد این گایدلاین شکل دادند. در تهیه این گایدلاین اعضای پنل یک مرور سیستماتیک برروی تمام مقالات چاپ شده از۲۰ مارس سال ۲۰۰۵ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۵ انجام دادند.

در ذیل چند نمونه از توصیه های گایدلاین آورده شده است:

  • یکجراحانکولوژىزنانبایدزنانمظنونبهاستیج IIIC و IV سرطانتخمدانراقبلازشروعدرمانارزیابینمایدبرایمشخصکردناینکهوىکاندیدجراحی cytoreductive اولیه (PCS) هستیاخیر.
  • زنانیکهپروفایلریسکپیشازجراحیدارندیااحتمالکمیبرایرسیدنبه cytoreduction کمتراز ۱سانتیمتر (بهصورتایدهآلاثریازبیماریدیدهنشود) دارند،باید NACT دریافتکنند.
  • زنانیکهکاندید PCS هستندوتومورقابلرزکتاست،میتوانند PCS یا NACT دریافتکنند.
  • برایزنانیکهاحتمالزیادیبرایرسیدنبه cytoreduction کمتراز ۱سانتیمتر (بهصورتایدهآلاثریازبیماریدیدهنشود) دارند، PCS بیشاز NACT توصیهمیشود
  • زنانیکهکاندید PCS هستنداماانکولوژیستزناناحتمالکمیبرایرسیدنبه cytoreduction کمتراز ۱سانتیمتر (بهصورتایدهآلاثریازبیماریدیدهنشود) میدهد، NACT نسبتبه PCS توصیهمیشود.

 Mitchell I. Edelson، پزشک، رییس و نماینده ی SGO در پنل اختصاصی گایدلاین گفت: “این گایدلاین یک همکاری مهم بین ASCO و SGO را نشان می دهد. این توصیه های علمی کیفیت مراقبت از زنان دارای کانسر تخمدان را بهبود خواهد بخشید.”