رادیوتراپی کوتاه مدت ادجوانت در کانسر رکتوم ممکن است بهتر از رادیوتراپی طولانی باشد

Radiography1-849x500

بر اساس یک مطالعه از گروه تحقیقاتی Polish Colorectal  که در سمپوزیوم ۲۰۱۶ Gastrointestinal Cancers ارائه شد، رادیوتراپی کوتاه مدت ادجوانت در کانسر پیشرفته ی محلی رکتوم می تواند به خوبی chemoradiotherapy استاندارد یا حتی بهتر از آن باشد.

رادیوتراپی کوتاه مدت اشعه را در ۵ روز می رساند سپس سه سیکل شیمی درمانی می دهد. بر اساس نظرات محققان که به طور کلی گزارششان حاکی از بقای بیشتر سه ساله است، این روش برای بیماران قابل تحمل تر و راحت تر است. (۷۳% vs 65%; P = .۰۴۶)

Lucjan Wyrwicz, MD, PhD یافته های آزمایش تحت چاپ را به صورت خلاصه ارائه کرد و Krzysztof Bujko, MDارائه شفاهی را انجام داد. هردو پزشک در مرکز کانسر Maria Sklodowska-Curie Memorial  و Institute of Oncology in Warsaw هستند.

Smitha سخنگوی ASCO

دکترKrishnamurthi  از مرکز کانسر Seidman  و Case Comprehensive Cancer Center in Cleveland, Ohio به صورت خلاصه بیان کردند که رادیوتراپی کوتاه مدت به صورت گسترده تری در اروپا نسبت به امریکا مورد استفاده قرار گرفته است. علت این امر  بیشتر بخاطر یافته های متناقض در مقایسه با conventional chemoradiation therapy است. اگرچه در مطالعات رایج تعداد زیادی از بیماران oxaliplatin دریافت کردند که استاندارد مراقبت نیست، وی خاطرنشان کرد که یافته ها مربوط هستند.

دکتر Krishnamurthi  گفت: ” این مطالعه همچنین اطلاعات مهمی را فراهم می کند. علاقه برای ترکیب رادیوتراپی کوتاه مدت وجود دارد زیرا این روش راحت تر و ارزان تر است. نتایج ممکن است موجب افزایش استفاده در امریکا نیز بشود”

درمان کوتاه مدت در مقایسه با درمان معمول

گروه Polish Colorectal Study نتایج و toxicity روش  radiation therapy/chemotherapy در مقایسه با conventional chemoradiotherapy در این مطالعه فاز۳، ۵۱۵ بیمار با استیج cT3  یا cT4  کانسر رکتوم را مقایسه کرد. بیماران باchemoradiotherapy  استاندارد یا ترکیب short-course radiation درمان شدند.

در بازوی کنترل، بیماران رادیوتراپی  ۵۰٫۴ Gy به صورت همزمان به مدت تقریبا ۵ هفته با bolus fluorouracil (5-FU) و leucovorin  در طول هفته ی اول و پنجم، به علاوه یک بار  oxaliplatin 50 mg/m2  در هفته، دریافت کردند.بازوی کنترل ۵ روز radiation  (۵ x 500 cGy)  که با سه سیکل FOLFOX4 (5-FU, leucovorin, oxaliplatin)  هر دو هفته دنبال شد، دریافت کردند.

منبع: http://www.ascopost.com/issues/february-25-2016/shorter-radiation-course-may-benefit-patients-with-locally-advanced-rectal-cancer/?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=&utm_term=5171283