پرونده بیمار مبتلا به کانسر سرویکس


PMH : نکته خاصی را ذکر نمی کند.

Ph/E : تندرنس شدید روی مهره L4 و عدم توانایی در راه رفتن بدلیل درد شدید.

دراین مرحله بیمار تحت بررسی های تکمیلی با نتایج زیر قرار گرفت:

اسکن استخوان:

افزایش جذب استخوانی در سطح L4 & L5 بعلاوه درجاتی از افزایش جذب در سطح مهره های توراسیک میانی.

MRI ستون فقرات:

تغییرات سیگنال در جسم مهره L4 + توده پارااسپینال و Abscess Formation ثانویه به استئومیلیت در همان نواحی + تغییرات دژنراتیو در سایر نواحی ستون فقرات بطور پراکننده.

بیوپسی سوزنی از مهره: ==> متاستاتیک کارسینوما

Abdominopelvic CT : ok

Mammography : ok

CXR: ok

Pop smear : negative for malignancy

Lab data==>  RFT-ok   LFT-ok   Alkp=250   CBC-ok   Ca=8.5

دراین مرحله بیمار تحت رادیوتراپی پالیاتیو ستون فقرات کمری و پامیدرنات ماهانه قرار گرفت.

بدنبال رادیوتراپی کمردرد بیمار برطرف شده و بیمار توانست مجدداً راه برود.سپس بیمار تحت پیگیری منظم با انجام پاپ اسمیر روتین قرار گرفت.

برج ۴ سال ۱۳۸۶ بیمار با شکایت تورم اندام تحتانی چپ مراجعه می کند:

در معاینه توده اینگوئینال چپ حدود ۴ سانتی متر با قوام نرم بعلاوه ادم وسیع اندام تحتانی چپ از ناحیه لبیا ماژور تا تحتانی ران به همراه قرمزی و گرمی مشهود است.

:Color doppler sono

 

No DVT + 27*26 mm hypoecho region suggestive of collection + 28*20 mm hyperecho region suggestive of lymphadenopathy at superficial inguinal tissue
در این مرحله بیمار تحت بررسی های تکمیلی قرار می گیرد که نتایج آنها به قرار زیر است:

:Pelvic sono

uterus 75*50*24 with atrophic appearance + two masses at left inguinal region suggestive for lymphadenopathy with necrotic center

CT of thorax: ok

:CT of abdominopelvis

a large low density at the region of left ileopsoas muscle + an irregular large abnormal soft tissue density at left anterior pelvic wall + No paraaortic lymphadenopathy

IVP:  slightly dilation of left ureter

Biopsy of inguinal mass:  small cell non-keratinizing scc

Culture:  mixed gr+  infection

Pop smear:   ok

پس از حصول نتایج فوق بیمار ابتدا به متخصص بیماریهای عفونی ارجاع شده و پس شروع آنتی بیوتیک وسیع الطیف و پاسخ نسبی و با اجازه سرویس عفونی تحت شیمی درمانی با رژیم Paclitaxel + Cisplatin به تعداد ۶ کورس قرار گرفت.

پس از درمان فوق پاسخ کلینیکال واضح بدست آمده و نتایج پاراکلینیک هم گویای پاسخ نسبی به شیمی درمانی بوده است.

Sono:  decrease in inguinal mass size

MRI of abdomenopelvis:    ok

CT of thorax:    ok

بیمار دوباره تحت پیگیری نزدیک با فواصل یک ماهه قرار گرفت و خوشبختانه تا حدود دو سال بیماری وی تحت کنترل بود.

برج ۲ سال ۱۳۸۸ بیمار با شکایت خونریزی واژینال مراجعه می کند.

در معاینه واژینال توده با قوام سفت در ناحیه گردن رحم و با درگیری یک سوم فوقانی واژن مشخص شد.سپس بیمار تحت کولپوسکوپی و بیوپسی قرار گرفت.

Colposcopy and biopsy:  Large cell non-keratinizing scc

MRI of pelvis: mass in lower part of uterus with invasion to bladder + no evidence of pelvic lymphadenopathy

در این مرحله جهت کنترل خونریزی بیمار تحت درمان رادیوتراپی پالیاتیو با پلان زیر قرار گرفت:

(EBRT (4500 cGy) + ICRT (3 * 350 cGy

با درمان فوق خونریزی بیمار کنترل شده و پیگیری ماهیانه با معاینه زنان برای وی انجام شد.

برج ۶ سال ۱۳۸۸ بیمار مراجعه می کند درحالیکه زیر نظر سرویس ارولوژی و در مرکز دیگری برایش نفروستومی دوطرفه تعبیه شده است.ظاهراً بیمار بدلیل عفونت ادراری بستری شده و تشخیص هیدرونفروز دوطرفه برایش داده شده است.گزارش سی تی اسکن شکم و لگن اخیر بیمار از قرار زیر است:

:CT of abdomenopelvis

 + ۵mm simple cyst in left lobe of liver + mild right hydronephrosis + thickening of bladder wall

 paraaortic and aortocaval lymphadenopathy + a 20 mm lymph node in left iliac chain

متاسفانه بیمار تمایلی به ادامه درمان انکولوژیک ندارد.

بیمار به مدت ۶ ماه زیر نظر ارولوژیست بوده و ظاهراً بدلیل هماچوری گروس تحت سیستوسکوپی قرار می گیرد.در مثانه ضایعه وژتاتیو رؤیت شده که بیوپسی آن انجام گرفته است.نتیجه بیوپسی و اقدامات پاراکلینیک دیگر به قرار زیر است:

Bladder lesion biopsy:  TCC of bladder

:Sono of abdomenopelvis

Two heterogen mass 55 mm in the liver in favor of metastasis + hypoecho regions around head of panceras + left kidney atrophic + mild hydronephrosis of right  kidney

Cr =1.4     LFT-ok   CBC-ok

شما به عنوان انکولوژیست بیمار در صورتیکه وی تمایل به ادامه درمان داشت در این مرحله چه اقدامی را انجام می دهید؟؟؟