‎آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۱


Abiraterone جایگزینی برای Docetaxel در درمان کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به درمان در خط اول

در مطالعه منتشر شده در شماره اخیر New England Journal of Medicine  (دهم ژانویه ۲۰۱۳) Abiraterone به همراه پردنیزولون در مقایسه با پلاسبو و پردنیزولون بقائ بدون پیشرفت بیماری (PFS) را به دو برابر افزایش داده است.