‎آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۱


Breast Cancer protocols

  Gemcitabine/Pclitaxel    Docetaxel Monotherapy  AC     TC(Docetaxel/Cyclophosphamide)    FEC   AC-Paclitaxel     Trastuzumab/Docetaxel  FEC/Docetaxel   AC-Paclitaxel-DD     Trastuzumab Monotherapy  FEC/Docetaxel/Trastuzumab   AC-weekly Paclitaxel     Trastuzumab/Pclitaxel    Gemcitabine Monotherapy    Capecitabine/Docetaxel    Vinorelbine Monotherapy    Gemcitabine/Cisplatin  (CMF Modified)       ·         AC ·         AC-Paclitaxel ·         […]


Tratuzumab زیر جلدی می تواند جایگزین Tratuzumab وریدی شود!

target

در مطالعه ای که در شماره نهم آگوست ۲۰۱۲ مجله لانست به چاپ رسیده است محققان در مطالعه ای فاز III به نام HannaH به مقایسه میزان پاسخ کامل پاتولوژیک در تجویز زیر جلدی و یا وریدی Tratuzumab در بیماران سرطان پستان پرداخته اند.


پروتکل های شیمی درمانی

در این قسمت پروتکل های رایج کموتراپی به تفکیک انواع کانسرها برای همکاران محترم انکولوژیست فراهم شده که دوز و نحوه تجویز داروها با دقت و جزییات کامل براساس معتبرترین evidence های موجود دنیا تنطیم شده است. برای دانلود پروتکل شیمی درمانی  مورد نظر روی نام آن کانسر و یا […]