‎آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۱


بواسیزوماب (Bevacizumab) بعنوان داروی خط اول در درمان کانسر تخمدان دراروپا تایید شد.

targetدر۲۳ دسامبر۲۰۱۱ میلادی داروی(Bevacizumab Avastin Roche) توسط European Commission برای درمان کانسر تخمدان تازه تشخیص داده شده تایید شد. این تاییدیه جهت استفاده از این دارو بعنوان خط اول  درمان که به رژیم کموتراپی استاندارد پاکلی تاکسل و کاربوپلاتین در خانمهای مبتلا به کانسر تخمدان پیشرفته اضافه می شود،صورت گرفته است.


ارزیابی پاسخ به درمان نئوآدجوانت قبل از انجام جراحی در سرطان رکتوم بوسیله MRI با بقاء کلی و بقاء بدون بیماری ارتباط دارد.

در این مطالعه که در شماره آگوست ۲۰۱۱ این ژورنال به چاپ رسیده ۱۱۱ بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته موضعی راست روده ۴ تا ۶ هفته پس از انجام درمان نئوآدجوانت کمورادیاسیون و یا رادیوتراپی تنها از نظر پاسخ به درمان بوسیله MRI  مورد ارزیابی قرار گرفتند.


Abiraterone Acetate


Pazopanib Hydrochloride

 


پرونده بیمار مبتلا به کانسر سرویکس

معرفی بیمار:

خانم ۵۷ ساله که با شکایت کمردرد مراجعه کرده است.درد بیمار از حدود ۴ ماه پیش شروع شده و دراین مدت سیر پیشرونده داشته است و به داروهای مسکن پاسخ مناسب نمی دهد.

بیمار مورد شناخته شده کانسر سرویکس از سال ۱۳۷۸ بوده(مرحله ۲b) که در آن سال تحت رادیوتراپی خارجی لگن با دوز ۵۰ گری و سپس رادیوتراپی داخل حفره ای با دوز ۳۰ گری قرار گرفته است.


شواهد برای استفاده از کمورادیوتراپی قبل از عمل (Neoadjuvant Chemoradiation) در سرطان مری و GEJ قوی تر شد.

targetدر مطالعه ای که در شماره ۳۰ می ۲۰۱۲ از New England Journal of Medicine به چاپ رسیده است محققین آلمانی و هلندی به این نتیجه رسیدند که کمورادیوتراپی قبل از جراحی دربیماران مبتلا به کانسر مری نه تنها میزان رزکشن با مارژین منفی را افزایش می دهد بلکه بقاء کلی را دربیماران تقریبا دو برابر می کند  بدون اینکه عوارض جراحی را افزایش دهد. این اولین باری است که چنین نتایجی در یک مطالعه بزرگ فاز III برای کانسر مری بدست می آید.