پروتکل های شیمی

پروتکل ها شیمی درمانی از A تا Z با دقت و جزییات کامل براساس معتبرترین evidence های موجود دنیا.


Breast Cancer protocols

  Gemcitabine/Pclitaxel    Docetaxel Monotherapy  AC     TC(Docetaxel/Cyclophosphamide)    FEC   AC-Paclitaxel     Trastuzumab/Docetaxel  FEC/Docetaxel   AC-Paclitaxel-DD     Trastuzumab Monotherapy  FEC/Docetaxel/Trastuzumab   AC-weekly Paclitaxel     Trastuzumab/Pclitaxel    Gemcitabine Monotherapy    Capecitabine/Docetaxel    Vinorelbine Monotherapy    Gemcitabine/Cisplatin  (CMF Modified)       ·         AC ·         AC-Paclitaxel ·         […]


پروتکل های شیمی درمانی

در این قسمت پروتکل های رایج کموتراپی به تفکیک انواع کانسرها برای همکاران محترم انکولوژیست فراهم شده که دوز و نحوه تجویز داروها با دقت و جزییات کامل براساس معتبرترین evidence های موجود دنیا تنطیم شده است. برای دانلود پروتکل شیمی درمانی  مورد نظر روی نام آن کانسر و یا […]