مقالات


بررسی مجدد ترتیب بکار گیری کموتراپی و هورمون تراپی اجوونت در کانسر پستان(Concurrent or Sequential):

این مقاله که در شماره نوامبر ۲۰۱۱ Journal Watch Oncology and Hematology به چاپ رسیده است به مساله چالش برانگیز استفاده همزمان یا ترتیبی کموتراپی و هورمون تراپی اجوونت در کانسر پستان پرداخته است.


ارزیابی پاسخ به درمان نئوآدجوانت قبل از انجام جراحی در سرطان رکتوم بوسیله MRI با بقاء کلی و بقاء بدون بیماری ارتباط دارد.

در این مطالعه که در شماره آگوست ۲۰۱۱ این ژورنال به چاپ رسیده ۱۱۱ بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته موضعی راست روده ۴ تا ۶ هفته پس از انجام درمان نئوآدجوانت کمورادیاسیون و یا رادیوتراپی تنها از نظر پاسخ به درمان بوسیله MRI  مورد ارزیابی قرار گرفتند.