مروری بر یک پرونده


پرونده بیمار مبتلا به کانسر سرویکس

معرفی بیمار:

خانم ۵۷ ساله که با شکایت کمردرد مراجعه کرده است.درد بیمار از حدود ۴ ماه پیش شروع شده و دراین مدت سیر پیشرونده داشته است و به داروهای مسکن پاسخ مناسب نمی دهد.

بیمار مورد شناخته شده کانسر سرویکس از سال ۱۳۷۸ بوده(مرحله ۲b) که در آن سال تحت رادیوتراپی خارجی لگن با دوز ۵۰ گری و سپس رادیوتراپی داخل حفره ای با دوز ۳۰ گری قرار گرفته است.