طرح های تحقیقاتی

گزارشی از طرحهای پژوهشی بالینی و بنیادی این مرکز با هدف پاسخ دادن به سئوالات شایع انکولوژی در جمعیت و مشخص کردن مسیر پژوهش های بعدی و ایجاد ارتباط با سایر همکاران در سراسر ایران.