تحلیل مقالات


بررسی مجدد ترتیب بکار گیری کموتراپی و هورمون تراپی اجوونت در کانسر پستان(Concurrent or Sequential)

این مقاله که در شماره نوامبر ۲۰۱۱ Journal Watch Oncology and Hematology به چاپ رسیده است به مساله چالش برانگیز استفاده همزمان یا ترتیبی کموتراپی و هورمون تراپی اجوونت در کانسر پستان پرداخته است.   مساله نحوه تجویز کموتراپی وهورمون تراپی تصور می شود که چندین سال قبل با مطالعه […]


ارزیابی پاسخ به درمان نئوآدجوانت قبل از انجام جراحی در سرطان رکتوم بوسیله MRI با بقاء کلی و بقاء بدون بیماری ارتباط دارد.

در این مطالعه که در شماره آگوست ۲۰۱۱ این ژورنال به چاپ رسیده ۱۱۱ بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته موضعی راست روده ۴ تا ۶ هفته پس از انجام درمان نئوآدجوانت کمورادیاسیون و یا رادیوتراپی تنها از نظر پاسخ به درمان بوسیله MRI  مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران بر اساس […]